Εξοχική κατοικία στην Ύδρα

Εξοχική κατοικία στην Ύδρα

Εξοχική κατοικία στη Ύδρα

  • Εσωτερικούς χρωματισμούς
  • Εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας

Ημερομηνία

30 May 2019

Ετικέτες

Εσωτερικό Βάψιμο, Πατητή τσιμεντοκονία

Τεχνοδομώ | ανακαίνιση | κατασκευή | επισκευή